Levering

De overdracht van risico aan de koper geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product ter beschikking wordt gesteld aan het gekozen levering- adres. Het komt de koper toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van producten moeten binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van producten schriftelijk te worden meegedeeld aan Comme je suis op info@commejeuis.be.

De levering is afhankelijk van het land van verzending:

België:   € 5,85 (gratis vanaf €75,-)

Nederland:  € 12 (gratis vanaf €75,-)

Luxemburg:  € 12 (gratis vanaf €75,-)

Frankrijk:  € 12 (gratis vanaf €75,-)

Leveringstermijn

Comme je suis streeft ernaar de levering uit te voeren binnen 3 werkdagen. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument, het product niet geleverd is binnen de 30 dagen heeft de consument het recht de bestelling te annuleren onverminderd het recht op schadevergoeding.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft Comme je suis eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering of inbezitname van de goederen.

In het geval de koper de levering of ontvangst van goederen onredelijk lang uitstelt nadat Comme je suis de koper op de hoogte heeft gebracht dat we hebben geprobeerd de producten te bezorgen, of indien de koper een verkeerd leveringsadres heeft opgegeven waardoor de levering niet kon plaats vinden, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 10 werkdagen daaropvolgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan gaat Comme je suis ervan uit dat de koper het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen. Zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen, worden de goederen terugbetaald (in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen).